Bepalings en voorwaardes

Laaste bywerking: 202310-24 – Revisie 6

1. Inleiding 

Hierdie bepalings en voorwaardes geld vir alle inligting en gebruik van teks en funksionaliteit op sosialemediaplatforms, nuusbriewe, kennisgewings, inligtings- en bemarkingse-posse asook webwerwe wat deur Die Solidariteit Skoleondersteuning (SOS) beskikbaar gestel is. Alle materiaal en platforms is onafhanklik saamgestel en gepubliseer deur die SOS. Die SOS-webwerwe bestaan uit skole.co.za, markplein.co.za en wolkskool.co.za. 

Die algemene webwerf skole.co.za is spesifiek saamgestel met die doel om inligting te lewer aan die algemene publiek, media, lede en kliënte. Die gebruik van skole.co.za webwerf is gratis, alhoewel sekere dienste, soos bywoning van opleidingsessies en webinare of die verkoop van plakkate. 

Die Markplein (markplein.co.za) is ‘n koop en verkoopplatform vir opvoedkundige materiaal. 

Die Wolkskool (wolkskool.co.za) is ʼn leerbestuurstelsel vir onderwysers, leerders en tuisskoolleerders (en ouers). Die Wolkskool dien ook as ʼn platform vir gesprekke tussen deelnemers van belangegroepe deur die Raadsaal-funksie. Die Wolkskool se Vraagbank bied aan gebruikers toegang tot vrae en assesserings wat deur ander geskep is om in klasse te skeduleer. Hierdie deelnemers mag ingeskrewe lede van die SOS, dit wil sê onderwysers, leiers, bestuurslede en administratiewe personeel van skole insluit, maar ook enige belanghebbende van onderwyssake. Buiten sekere gratis funksies van Die Wolkskool word daar vooraf betaling op ʼn periodieke gebruiksbasis gehef, afhangende van ʼn skoolinskrywing of ʼn individuele inskrywing.

Webwerwe mag gespreksfunksies insluit soos by die sosialemediaspasies van die SOS, onder andere   https://www.facebook.com/SOSSkolehttp://www.facebook.com/groups/wolkskool/https://twitter.com/SOS_Skole en https://www.instagram.com/wolkskool. Gesprekke kan ook deur enige gesprekskanaal van die SOS plaasvind, soos WhatsApp-groepe, videokonferensies en webinare wat deur die SOS gereël is. Gesamentlik sal hierdie dokument na al hierdie ruimtes voortaan as SOS-kuberruimtes verwys. 

2. Waardes 

Gesprekvoering op die SOS-kuberruimtes geskied in 'n bepaalde konteks van voorkeure wat ook deur al die SOS se inhoud weerspieël word. 

Christelike waarderaamwerk: Gesprekvoering vind binne 'n Christelike raamwerk plaas en die styl en inhoud van gesprekvoering sal daardeur beïnvloed word. 

Individuele vryheid: Elke mens is in die eerste plek vir hom- of haarself verantwoordelik en behoort vry van dwang te wees om sy/haar roeping na te streef. 

Vrye gemeenskapsvormingAlle mense behoort hulself in gemeenskapsverband te kan uitleef – die hoekstene van die beskawing en 'n sinvolle lewe. 

Respek aan die gesag van die tradisie: Die bewyslas vir die verwerping van 'n gebruik of tradisie rus op die verwerper. 

AanslagEnige kommunikasie, maar spesifiek artikels handhaaf 'n beskaafde toon. Lesers kan die artikels uitdagend, maar tog nie uittartend vind nie. 

3. Beperkte aanspreeklikheid en vrywaring 

Die gebruiker gebruik alle inhoud van enige kommunikasie wat op enige platform geplaas word, op eie risiko. 

Deur die gebruik van die platforms markplein.co.za en wolkskool.co.za, asook die nuusbrief- en ander inskrywings op skole.co.zagee die gebruiker aan die SOS-webwerwe toestemming om hom/haar te kontak op enige van die kontakbesonderhede wat tydens inskrywing aangegee is. 

Die SOS streef na die plasing van oorspronklike materiaal en na die oop, billike en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings en kommentaar van gebruikers op die SOS-webwerwe en sosialemediaspasies is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van die SOS nie. 

Die SOS bied geen waarborge met betrekking tot 'n SOS-kuberruimte of die inhoud daarvan nie. 

Die SOS waarborg nie die waarheid of korrektheid van enige inligting wat in enige kommunikasie van die SOS of op enige SOS-kuberruimte verskyn nie. Alhoewel die SOS alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, is dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan. 

Die SOS is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat die gebruiker mag ly of aangaan as gevolg van sy/haar toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op 'n SOS-kuberruimte nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende: 

 • foutiewe inligting vervat op die webblad of enige kommunikasie wat van die SOS of verwante dienste ontvang word nie; 
 • ongemagtigde toegang tot of wysiging van blaaie op die SOS-kuberruimtes deur 'n derde party; 
 • die onbeskikbaarheid van enige SOS-kuberruimte; 
 • die vernietiging van die gebruiker se data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaartoerusting van 'n derde party wat die gebruiker gebruik het om toegang tot die die SOS-kuberruimtes te verkry; 
 • Skakeling of handeldrywing met of gebruik van dienste van 'n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op enige van die SOS-webwerwe of deur enige kommunikasie wat vanaf die SOS ontvang is. 

Die gebruiker vrywaar die SOS teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen die SOS en/of die instellings van die Solidariteit Beweging ingestel word wat direk of indirek voortvloei uit die gebruiker se gebruik van, deelname tot, of toegang tot enige SOS-kuberruimte. 

Die SOS behou die reg voor om enige SOS-kuberruimte en/of die inhoud daarvan op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort. 

Die gebruiker is self verantwoordelik vir enige inhoud wat die gebruiker aan die SOS stuur, op die SOS-webwerwe of enige SOS-kuberruimte te laai of deur middel van die SOS aan 'n derde party aanstuur. 

Die SOS sal nie verantwoordelik gehou word vir die verlies van enige inhoud wat die gebruiker op ‘n SOS-kuberruimte laai of daardeur aangestuur is nie en dit is die gebruiker se eie verantwoordelikheid om self 'n reserwe kopie te maak. 

Sonder om afbreuk te doen aan die algemene strekking van die voorafgaande, erken en aanvaar die gebruiker dat wanneer hy/sy enige publikasie, kommentaar, inligting of enige ander bydrae op die een van die SOS-webwerwe of sosialemediaspasies plaas, dit as gevolg van laster tot moontlike benadeling kan lei deur ander gebruikers van die onderskeie platforms. 

Sonder om afbreuk aan die voorafgaande te doen, vrywaar die gebruiker die SOS voorts teen enige lastereis wat die gebruiker moontlik teen 'n ander gebruiker van die SOS-webwerwe of enige ander onderskeie SOS-kuberruimte kan instel of wat deur sulke ander gebruikers teen hom/haar ingestel kan word. 

4. Privaatheid 

Die gebruiker gee toestemming dat die SOS sy/haar persoonlike inligting mag insamel wat die gebruiker aan die SOS bekend maak deur die gebruik van ‘n SOS-webwerf of deur die voltooiing van enige SOS-vorm hetsy fisies of elektronies.

Die SOS kan sodanige persoonlike inligting gebruik vir doeleindes van bemarking van produkte binne die Solidariteit Beweging en vennote, asook om die funksionaliteit van die betrokke SOS-kuberruimte te verbeter.

Die SOS sal slegs die gebruiker se persoonlike inligting met derde partye deel wat gekeur is. Hierdie is derde partye wat duidelik op die webwerf aangedui is op die spesifieke SOS-webwerf waar die gebruiker sy/haar inligting deel.

Die SOS sal nie die gebruiker se inligting met enige ander party, wat nie 'n vennoot van die SOS is nie, deel sonder om vooraf die gebruiker se toestemming te verkry nie, tensy die SOS ingevolge die heersende reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.

Die gebruiker gee by aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes toestemming dat hy/sy deur Instellings binne die Solidariteit Beweging gekontak kan word om produkte en dienste bekend te stel en hulle persoonlike inligting vir statistiese, historiese en navorsingsdoeleindes binne die Solidariteit Beweging gebruik mag word.  

Koekies (cookies): 'n Koekie, ook bekend as 'n HTTP-koekie, webkoekie, of blaaierkoekie, is 'n klein hoeveelheid data wat van 'n webwerf af gestuur word en in die gebruiker se webblaaier gestoor word terwyl die gebruiker die webwerf gebruik. 

Elke keer as die gebruiker ‘n SOS-webwerf besoek, stuur die blaaier die koekie na die bediener terug om die webwerf van die gebruiker se vorige aktiwiteit te verwittig.

Koekies is 'n betroubare instrument by die ontwerp van webwerwe om inligting op 'n staat (soos items in 'n e-inkopiewaentjie) te onthou of om die gebruiker se blaai-aktiwiteite (insluitend klikke op spesifieke knoppies, intekening, of die bladsye wat maande of jare gelede deur die gebruiker besoek is) vas te lê. Die SOS-webwerwe gebruik sulke koekies. 

Die gebruiker aanvaar die gebruik van koekies wat in die voorafgaande 3 paragrawe gespesifiseer is. 

Die dokumente wat deur die volgende skakels bereik kan word, is ‘n verdere uiteensetting van die SOS se beleid oor privaatheid en is integraal deel van hierdie bepalings en voorwaardes: 

Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes verklaar die gebruiker dat hy/sy bewus daarvan is dat toestemming vir bogenoemde privaatheidsbepalings enige tyd terugtrek kan word deur gebruik te maak van die voorgeskrewe terugtrekvorm. Die vorm kan HIER gevind word en aan [email protected] gestuur word vir afhandeling. Die SOS onderneem om die prosessering van die persoonlike inligting binne ‘n tydperk van 30 dae nadat die aansoek ontvang is, sodanig aan te pas. 

Gebruiker het die reg om hulle persoonlike data aan te vra wat deur die SOS gehou word. Sodanige navrae kan deur die klagtekanale aan die SOS gerig word. 

5. Kopiereg 

Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van enige SOS-kuberruimte, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn, behoort aan die SOS tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is. 

Die gebruiker mag sodanige werke besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op sy/haar hardeskyf maak, mits: 

 • dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie; 
 • die gebruiker op alle kopieë 'n weergawe van die SOS kopiereg-kennisgewing vertoon; 
 • die gebruiker nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van die SOS nie. 

Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in die eerste paragraaf onder afdeling Kopiereg hierbo, bevestig die SOS dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur die gebruiker geskep is en aan die SOS gestuur word, aan die gebruiker behoort. Sodra die gebruiker enige artikels, bydraes of ander literêre werke op ‘n SOS-webblad, gee die gebruiker daarmee saam ook vir die SOS 'n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantième-vrye lisensie om die werke vir plasing op die onderskeie SOS-kuberruimte te gebruik. 

Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur 'n gebruiker aangebied word vir plasing op ‘n SOS-webwerf aan 'n derde party behoort, onderneem die gebruiker om die SOS daarvan in kennis te stel en vrywaar die gebruiker die SOS teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen die SOS kan instel. 

Die handelsmerke en kentekens van die SOS of verwante dienste op enige SOS-kuberruimte is die geregistreerde, en waar toepaslik, die nie-geregistreerde, handelsmerke van die SOS of verwante dienste. Niks op die webwerf mag so geïnterpreteer word om te beteken dat die gebruiker 'n lisensie of die reg verkry om enige handelsmerk sonder die SOS se toestemming te gebruik nie. 

6. Inhoudsbestuur 

Die SOS maak van tyd tot tyd gebruik van die praktyk van samevoeging (aggregation) van inhoud deur inligting wat van ander bronne versamel is, te herpubliseer. 

Saamgevoegde inhoud word altyd deur outeurs van die SOS herskryf. 

Waar moontlik, word nuwe inligting bygewerk. 

Die oorspronklike bron van saamgevoegde inhoud word altyd aangedui, met 'n aktiewe skakel na die oorspronklike bron se artikel. 

Die diskresie om te besluit watter inhoud op enige SOS-kuberruimte geplaas word, berus uitsluitlik by die SOS. 

7. Skakels na derde partye 

Inhoud op die SOS-kuberruimtes mag skakels na ander webwerwe met inligting en ander materiaal bevat wat deur derde partye geskep is. Ofskoon die SOS die skakels met sorg uitkies, kan die SOS geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sodanige webwerwe nie. 

'n Skakel op enige van die SOS-webwerwe na 'n ander webwerf beteken nie dat die SOS die inhoud van daardie webwerf nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat die SOS daardie inhoud goedkeur nie. 

8. Deelname deur gebruikers 

Enige gebruiker is welkom om kommentaar te lewer en deel te neem aan ‘n gesprek op ‘n SOS-kuberruimte, welke kommentaar egter vry moet wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal. 

Gebruikers wat kommentaar kan lewer, word gekoppel aan 'n elektroniese profiel. 

Gebruikers mag slegs een profiel op wolkskool.co.za of markplein.co.za of enige ander SOS-kuberruimte wat ‘n kommentaarfunksie bied, bedryf. 

Gebruikers se kommentaar word outomaties en onveranderd gelaat op die onderskeie SOS-kuberruimte soos wat dit gelewer word. 

Kommentaar moet pas by die beskaafde toon en waardestelsel van die SOS. 

Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante, uitlokkende stellings (“trolling” of “flaming”) word nie toegelaat nie. 

Agtervolging van mede-kommentators (“stalking”) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en in die weg te staan van sinvolle reaksie op daardie kommentators, word nie toegelaat nie. 

Herhaaldelike plasing van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie. 

Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, word nie toegelaat nie. 

Ander lesers, gebruikers en kommentators mag nie persoonlik aangeval en/of verneder word nie. 

Kommentaar moet relevant wees tot die artikel waarop kommentaar gelewer word. 

Kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru of vuil taalgebruik insluit, of lasterlik of Godslasterlik van aard is, sal nie geduld word nie. 

Die suksesvolle plasing van kommentaar mag onderhewig wees aan 'n outomatiese siftingsproses gebaseer op 'n vooraf vasgestelde lys ongewenste en onaanvaarbare woorde en frases. 

Skakeling, handeldrywing of prysvasstelling met, of gebruik van dienste van 'n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op ‘n SOS-kuberruimte bly die uitsluitlike verantwoordelikheid van die gebruiker. 

Die SOS sal nie as middelman of agent van enige gebruiker van die enige van sy webwerwe, sy ander SOS-kuberruimtes of onafhanklike diensverskaffer of adverteerder optree nie. 

Deur die SOS-webwerwe of enige gedeelte daarvan, ingesluit maar nie beperk tot portale, die SOS se sosialemediaspasies en die blogs nie, of die SOS-nuusbrief (gesamentlik die SOS- kuberruimtes) te gebruik, verbind die gebruiker hom-/haarself aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking op die tydstip wanneer die gebruiker die SOS-kuberruimte vir die eerste keer gebruik en vorm 'n ewigdurende ooreenkoms tussen die gebruiker en die SOS. 

Indien gebruikers hulself nie wil laat bind deur die bepalings en voorwaardes, soos hierin uiteengesit is nie, moet hulle hulself daarvan weerhou om die SOS-kuberruimte te besoek, te gebruik en/of om bydraes te lewer. 

Die SOS hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat ons insiens nie onderhewig is aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder. 

Die gebruiker hoef nie in kennis gestel te word indien sy/haar kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur die SOS verskaf te word nie. 

9. Eienaars van Raadsale

ʼn Gebruiker wat self ʼn Raadsaal op Die Wolkskool skep, word as eienaar van daardie Raadsaal beskou totdat die Raadsaal verwyder word of eienaarskap na ʼn ander gebruiker oorgedra word.

Binne Raadsale het die eienaars spesiale verantwoordelikhede ten opsigte van die inhoud van die plasings, die toelating van nuwe lede en interaksies tussen die lede van die Raadsaal.

Van eienaars van Raadsale verwag om:

 • hulself outentiek (hul profiel moet ooreenstem met hul ware, fisiese persoon) aan die lede van die Raadsaal voor te stel
 • die veiligheid en welstand van hul Raadsale te bevorder
 • as hekwagters op te tree ten opsigte van die toelating van nuwe lede op hul Raadsale
 • as moderators op te tree van alle inhoud op die Raadsaal, wat deur hulself of deur lede geplaas is, in ooreenstemming met die bepalings en voorwaardes soos wat in hierdie dokument uiteengesit word
 • kennis te neem van die bepalings wat onder die afdeling Privaatheid in hierdie dokument (en verwante dokumente) verskyn, dit te aanvaar, en uitvoering daaraan te gee in die Raadsale, met spesiale aandag aan die privaatheid van kinders

10. Klagtes 

10.1 Klagtes oor inhoud en kommentaar

Indien enige gebruiker 'n klagte/grief oor 'n ander gebruiker se kommentaar en/of profiel indien, sal dit deur die SOS ondersoek word. 

Die voorkeurmeganisme vir kommentaar- en profielbeheer is die oordeel van ander gebruikers wat onvanpaste kommentaar en/of profiele aanmeld met behulp van die ingeboude klagtemeganisme of per e-pos. 

Kommentaar waaroor 'n sekere aantal klagtes ontvang is, soos van tyd tot tyd deur die redaksie bepaal, word normaalweg verwyder. 

Kommentaar waaroor deeglik gemotiveerde klagtes ontvang word, selfs in die afwesigheid van klagtes van ander gebruikers, word na meriete beoordeel. 

Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar die gebruikers dat hul kommentare en/of profiele gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings en voorwaardes voldoen nie. 

Indien 'n gebruiker hom-/haarself herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes, kan hy/sy ingevolge die voorwaardes hierbo, permanent geblokkeer word om weer op die onderskeie SOS-webwerf kommentaar te lewer of om 'n profiel te skep. 

10.2 Klagtes oor privaatheid of misbruik van persoonlike data

Indien die gebruiker voel dat die SOS sy/haar data misbruik het of daarmee buite die wet opgetree het, moet hy/sy dit eers met die SOS opneem voordat regstappe gedoen of klagtes aan die reguleerder gestuur word. Die SOS sal alles binne sy vermoë doen om die klagte aan te spreek en onderneem dat indien dit nie opgelos word nie, nie in te meng by sodanige aanmeldings- en regsprosesse nie.

10.3 Klagtekanale

Die ingeboude funksionaliteit waarmee klagtes aan die SOS gerig kan word, hang af van die onderskeie SOS-webwerf. Daar bestaan byvoorbeeld ‘n “Gesels met ons” vorm wat voltooi kan word op skole.co.za asook “Kontak ons” op wolkskool.co.za en markplein.co.za. ‘n E-pos kan gestuur word aan [email protected].

11. Nuusbriefvrywaring

11.1 Inleiding 

Hierdie vrywaring bepaal die gebruik van hierdie nuusbrief. Deur hierdie nuusbrief te gebruik, aanvaar u hierdie vrywaring volledig. 

11.2 Geen advies 

Die nuusbrief bevat hoofsaaklik opvoedingsverwante inligting.  

U moet nie op die inligting in die nuusbrief staatmaak as 'n alternatief vir regs-, finansiële of rekeningkundige raad van 'n toepaslik gekwalifiseerde professionele persoon nie. 

11.3 Geen vertoë of waarborge nie 

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word en onderworpe aan artikel 9.5 hieronder, sluit ons alle voorstellings, waarborge, ondernemings in verband met die nuusbrief uit.

Sonder afbreuk aan die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, verteenwoordig, waarborg, onderneem of waarborg ons nie:

dat die inligting in die nuusbrief van tyd tot tyd korrek, akkuraat, volledig of nie-misleidend is nie (alhoewel die SOS alles in hul vermoë sal doen om dit te verhoed); of

dat die gebruik van enige inligting in die nuusbrief wat as leiding of raad geag word tot 'n bepaalde uitkoms of uitslag sal lei nie.

11.4 Beperkings en uitsluitings van aanspreeklikheid 

Die beperkings en uitsluitings van aanspreeklikheid wat in hierdie afdeling en elders in hierdie vrywaring uiteengesit word, is onderworpe aan artikel 5 hieronder en bestuur alle aanspreeklikhede wat voortspruit uit die vrywaring of met betrekking tot die nuusbrief, insluitende aanspreeklikhede wat volgens 'n kontrak ontstaan, onregmatige dade (insluitende nalatigheid), of die oortreding van statutêre pligte. 

Ons kan/sal nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van enige verliese wat voortspruit uit enige gebeurtenis of gebeurtenisse buite ons redelike beheer nie. 

Ons kan/sal nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van enige besigheidsverliese nie, insluitende sonder beperking verlies of skade aan winste, inkomste, gebruik, produksie, verwagte spaargeld, besigheid, kontrakte, kommersiële geleenthede of welwillendheid. 

Ons is nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van enige verlies of korrupte data, databasis of sagteware nie. Ons is nie aanspreeklik teenoor u ten opsigte van enige spesiale, indirekte of gevolglike verlies of skade nie. 

11.5 Uitsonderings 

Niks in hierdie vrywaring sal ons aanspreeklikheid: 

 • vir dood of persoonlike besering as gevolg van nalatigheid beperk of uitsluit nie; 
 • ons aanspreeklikheid vir bedrog of bedrieglike wanvoorstelling beperk of uitsluit nie;  
 • beperk op enige manier wat nie onder toepaslike wetgewing toegelaat word nie; of  
 • wat nie onder die toepaslike wetgewing uitgesluit mag word nie. 

11.6 Skeiding 

As 'n gedeelte van hierdie vrywaring bepaal word deur enige hof of ander bevoegde owerheid om onwettig en/of onafdwingbaar te wees, bly die ander afdelings van hierdie vrystelling in werking. 

As 'n onwettige en/of onafdwingbare afdeling wettig of afdwingbaar sou wees indien 'n gedeelte daarvan verwyder is, sal daardie gedeelte geag word verwyder te wees en die res van die vrywaring sal in werking wees. 

11.7 Reg en jurisdiksie 

Hierdie vrywaring sal onderhewig wees aan en vertolk word in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse reg, en enige dispute wat verband hou met hierdie vrywaring sal onderworpe wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika. 

11.8 Ons besonderhede 

In hierdie vrywaring beteken "ons" (en "ons" en "ons" na) die Skoleondersteuningsentrum, 'n maatskappy sonder winsoogmerk wat in Suid-Afrika geregistreer is onder registrasienommer 2018/625355/08. 

Adres:
Von Willichlaan 284
Die Hoewes
Centurion
0157

Telefoonnommer: 012 612 0234

12. Die Wolkskool en Markplein

12.1 Inleiding

Die Wolkskool en Markplein is aanlyn platforms van die Skoleondersteuningsentrum (SOS) en alle bepalings wat in die dokument gespesifiseer word, is van toepassing op hierdie platforms. Vervolgens die spesiale voorwaardes met betrekking tot Die Wolkskool en Markplein:

12.2 Afleweringsbeleid

Onderhewig aan beskikbaarheid en ontvangs van betaling, sal die koper dadelik toegang verkry tot die aanlyn platform en/of inhoud.

12.3 Terugbetalingsbeleid

Alle produkte op Die Wolkskool en Markplein en is digitaal en dus sal geen terugbetalings toegelaat word nie. Alle subskripsies word vooruitbetaal.

12.4 Privaatheidsbeleid van kliënte

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) sal alle redelike stappe neem om die persoonlike inligting van gebruikers te beskerm soos bepaal in sy Privaatheidsbeleid (https://skole.co.za/privaatheidsbeleid/). “Persoonlike inligting” is omskryf soos gestipuleer is in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000.

12.5 Kopiereg

Kopiereg op Die Wolkskool en Markplein word bepaal volgens die bepaling vervat onder Kopiereg hierbo.

12.6 Betaling

Betalings sal geskied deur middel van PayGate en soos per die koopprys wat op die webtuiste vir die dokument/diens geadverteer is. Sodra betaling geskied, sal aflewering van die dokument gemaak word deurdat die koper toegang sal verkry tot die dokument deur op ʼn skakel daarvan in te gaan. Betaling kan deur middel van Visum en Mastercard kaarte of deur direkte bankbetaling gemaak word in die rekening van die Skoleondersteuningsentrum, wat op aanvraag voorsien kan word. Betalings wat afgetrek word na een maand sal elke maand op dieselfde dag afgetrek word as op die dag wat die kliënt aangesluit het, behalwe as die persoon aansluit op 29/30/31 van die maand – dan sal die aftrekking op die 28ste van elke maand daarna gedoen word. Geen betalings sal afgetrek word op 29/30/31ste van enige maand nie. Die SOS mag jaarliks die toegangsgelde van Die Wolkskool en Markplein verhoog en gebruikers sal 30 dae kennis ontvang van die verhoging. Hierdie verhoging sal na die kennistydperk outomaties gehef word, indien gebruikers nie toegang kanselleer nie.

12.7 Kaartverkryging en sekuriteit

Kaarttransaksies sal ingevorder word vir Skoleondersteuningsentrum via PayGate (Edms) Bpk., wat ‘n goedgekeurde betaalpoort vir alle Suid-Afrikaanse banke is. PayGate gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kaartbesonderhede word op die webwerf gestoor nie. Gebruikers kan na www.paygate.co.za gaan om hul sekuriteitsertifikaat en sekuriteitsbeleid te besigtig.

12.8 Verbruikers se besonderhede en kaartbesonderhede

Verbruikers se besonderhede sal deur Skoleondersteuningsentrum apart gestoor word van die kaartbesonderhede wat deur die verbruiker op PayGate se veilige webwerf ingevoer word. Die Skoleondersteuningsentrum kan met tye kommunikeer met ouers/voogde en leerders. Die Skoleondersteuningsentrum vorm deel van die Solidariteit Beweging. Vir meer besonderhede oor PayGate, verwys na paygate.co.za.

12.9 Verkope van hulpbronne

Die dokument mag net deur die skepper of eienaar daarvan opgelaai, geadverteer en verkoop word. Die persoon wat ‘n dokument en/of ‘n foto/prent van ‘n dokument oplaai, verstaan dat hy of sy die indruk skep dat hy of sy die eienaar en skepper daarvan is. Hy of sy verstaan dat sekere gevolge met hierdie indruk kan saamgaan, insluitend dat ander persone aanneem dat hy of sy kopiereg oor die dokument en/of foto/prent het. As iemand ‘n dokument koop en daarna oplaai asof hulle die skepper of eienaar daarvan is, sal hulle van hierdie webtuiste verban word en strafregtelik vervolg word. Vervolging en die instel van enige eise vir ‘n oortreding hieromtrent sal deur die verkoper/skepper/eienaar, self, geskied en nie deur die webtuiste nie. Elke verbruiker van hierdie webtuiste, koper of verkoper, sal die kopiereg op elke dokument respekteer.

‘n Koper van enige dokument vanaf hierdie webtuiste mag die dokument ook op geen ander manier namaak of verkoop nie. Hierdie regte is slegs vir die verkoper/skepper/eienaar beskore. Enige skepper of eienaar van ‘n dokument mag die dokument enige tyd van hierdie webtuiste verwyder, waarna dit nie meer beskikbaar sal wees om gekoop te word nie. Die koopprys van elke dokument wat deur middel van hierdie webtuiste te koop is, is gebaseer op die verkoper/skepper/eienaar se diskresie en is nie onderhandelbaar nie. Alle gewone regsprosesse, siviel en strafregtelik, sal vir transaksie vanaf hierdie webtuiste geld en mag deur die administrateur van die webtuiste en/of die verbruikers (kopers of verkopers) gebruik word.

12.10 Land en transaksie valuta

Die land ten tyde van die aanbied van betalingsopsies aan die kaarthouer is Suid-Afrika. Transaksie valuta is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

12.11 Land van domisilie

Hierdie webwerf word beheer deur die wette van Suid-Afrika en Skoleondersteuningsentrum kies as sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes ingevolge hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofprosedures, kennisgewings of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ook al.

12.12 Verantwoordelikheid

Skoleondersteuningsentrum neem verantwoordelikheid vir alle aspekte van die transaksie, insluitend die verkoop van goedere en dienste wat op hierdie webwerf verkoop word, kliëntediens en ondersteuning, geskilbeslegting en aflewering van goedere.

12.13 Inligting van ontwikkelaar

Hierdie webwerwe word bestuur en onderhou deur SovTech (Edms) Bpk, gebaseer in Suid-Afrika. Webadres: sovtech.co.za.

13. SOS-skenkingsfonds (Kampus Trust)[AB1]

13.1 Gedetailleerde beskrywing van goedere en/of dienste

Die Kampus Trust IT 1807/12 is ‘n Openbare Weldaadssorganisasie wie se mandaat is om fondse in die onderwyssektor te mobiliseer wat private onderwysinstellings soos Akademia, Sol-Tech en die Skoleondersteuningsentrum sal bevoordeel.

13.2 Versoekbeleid

Versoeke vir ‘n artikel 18A sal binne 3-5 werksdae vanaf die datum waarop betaling in rekening reflekteer verwerk word; andersins een keer per jaar vir die vorige belastingseisoen.

13.3 Kliënt privaatheidsbeleid

Die SOS-skenkingsfonds sal in ooreenstemming met die SOS se Privaatheidsbeleid alle redelike stappe neem om die persoonlike inligting van gebruikers te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule sal “persoonlike inligting” gedefinieer word soos in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (PAIA) uiteengesit. Die POPI-wetgewing kan afgelaai word by: http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569

13.4 Betalingsopsies

Betaling kan via Visa-, MasterCard-, Diners- of American Express-kaarte of per bankoorplasing in die SOS-skenkingsfonds-bankrekening gemaak word, waarvan die besonderhede op versoek verskaf sal word.

13.5 Kaartverkryging en sekuriteit

Kaarttransaksies sal vir Kampus Trust verkry word via PayGate (Edms) Bpk. wat die goedgekeurde betaalpoort vir alle Suid-Afrikaanse Verkrygingsbanke is. PayGate gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kaartbesonderhede word op die webwerf gestoor nie. Gebruikers kan na www.paygate.co.za gaan om hul sekuriteitsertifikaat en sekuriteitsbeleid te sien.

13.6 Kliënte besonderhede apart van kaartbesonderhede

SOS-skenkingsfonds sal kliëntbesonderhede apart van kaartbesonderhede, wat deur die kliënt op PayGate se veilige webwerf ingevoer word, stoor. Vir meer besonderhede oor PayGate verwys na www.paygate.co.za.

13.7 Transaksiegeldeenheid

Suid-Afrika is die land van die handel ten tye van die aanbieding van betalingsopsies aan die kaarthouer. Die transaksiegeldeenheid is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

13.8 Verantwoordelikheid

SOS-skenkingsfonds neem verantwoordelikheid vir alle aspekte wat met die transaksie verband hou, insluitend kliëntediens en ondersteuning.

13.9 Land van domicile (woonplek)

Die gedeeltes van hierdie webwerf wat van toepassing is op die SOS-skenkingsfonds, is onderskryf aan en word beheer deur die wette van Suid-Afrika en SOS-skenkingsfonds kies as sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes kragtens hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofproses, kennisgewing, of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ook al, Duinlewerikstraat 16, Monumentpark X15, Pretoria, 0105.

13.10 Verandering

SOS-skenkingsfonds kan hierdie ooreenkoms of enige deel daarvan te eniger tyd na eie goeddunke en sonder kennisgewing verander.

13.11 Maatskappy-inligting

Die gedeeltes van hierdie webwerf wat van toepassing is op die SOS-skenkingsfonds word bestuur deur Kampus Trust (openbare weldaadorganisasie) gebaseer in Suid-Afrika en wat handel dryf as die SOS-skenkingsfonds.

13.12 Kampus Trust-kontakbesonderhede

Sol-Tech
Duinlewerikstraat 16,
Monument Park X15,
Pretoria,
0105
E-posadres: [email protected]
Selfoonnommer: 082 406 2869 of 079 759 2001

14. Opleidingsgeleenthede

14.1 Inleiding

Opleidingsgeleenthede word deurlopend op ʼn gratis of betalende wyse, hetsy virtueel of in persoon, deur Skoleondersteuningsentrum (SOS) aan verskeie rolspelers in opvoeding aangebied en alle bepalings in hierdie afdeling het dienooreenkomstig daarop betrekking.

14.2 Privaatheidsbeleid van kliënte

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) sal alle redelike stappe neem om die persoonlike inligting van diegene wat vir opleidingsgeleenthede registreer en/of bywoon, te beskerm soos bepaal in sy Privaatheidsbeleid (https://skole.co.za/privaatheidsbeleid/). “Persoonlike inligting” is omskryf soos gestipuleer is in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000.

14.3 Kopiereg

Kopiereg by opleidingsgeleenthede word bepaal volgens die bepalings wat vervat word in Kopiereg hierbo.

14.4 Verbintenis tydens registrasie

Kliënte wat vir opleidingsgeleenthede registreer, erken, aanvaar en verbind hulself eerstens tot die Bepalings en Voorwaardes soos wat dit in hierdie dokument uiteengesit word, en tweedens tot die betaling van inskrywingsgelde vir die betrokke opleidingsgeleentheid indien dit gehef word, asook enige bepalings aangaande kansellasieprosedures en -fooie van inskrywingsgelde of die verbintenis daartoe. Dit is dus belangrik vir kliënte om die inligting in hierdie afdeling sorgvuldig deur te lees en te verstaan voordat hulle vir opleidingsgeleenthede registreer. 

14.5 Betaling van inskrywingsgelde

Die kennisgewing van die betaling van inskrywingsgelde geskied per faktuur wat na registrasie deur die SOS aan die betrokke kliënt gestuur word. Onmiddellike betaling deur die kliënt word na die ontvangs van sodanige faktuur vereis. Die bepalings en voorwaardes in hierdie afdeling is slegs van toepassing op die inskrywingsgelde wat direk aan die SOS betaalbaar is.  Enige addisionele koste wat as deel van persone se deelname aan die geleentheid, insluitend maar nie beperk tot reis- en verblyfkostes, maaltye, en enige ander persoonlike uitgawes nie, val buite die omvang van hierdie Bepalings en Voorwaardes.

14.6 Kansellasiefooie en terugbetaling

Die volgende glyskaal vir kansellasiefooi is van toepassing:

 • Tot en met 7 werksdae voor die aanvangsdatum van die opleidingsgeleentheid: 0% van die inskrywingsfooi
 • Tot en met 5 werksdae voor die aanvangsdatum van die opleidingsgeleentheid: 50% van die inskrywingsfooi
 • Minder as 5 werksdae voor die aanvangsdatum van die opleidingsgeleentheid: 100% van die inskrywingsfooi

Waar betalings vir die opleidingsgeleentheid reeds gemaak is, sal terugbetalings dienooreenkomstig gedoen word. Alle terugbetalings deur die SOS sal binne 'n tydperk van 30 dae na die datum van die aanvaarde kansellasie verwerk word. Die terugbetaling sal gemaak word via dieselfde betalingsmetode waarmee die oorspronklike betaling gedoen is, tensy ʼn ander reëling met die kliënt getref is. Afhangende van die bank mag dit 'n addisionele paar dae neem voordat die fondse in die kliënt se rekening verskyn.

14.7 Kennisgewing van kansellasie

Kansellasie geskied skriftelik per e-pos aan [email protected] en nie op enige ander wyse nie, hetsy telefonies, per sosiale media ensovoorts nie. Die kansellasie moet die volledige naam en kontakbesonderhede van die deelnemer insluit, sowel as die rede vir die kansellasie.

14.8 Kansellasie van die opleidingseleentheid

In uitsonderlike gevalle mag die SOS ʼn opleidingsgeleentheid kanselleer, waarna geregistreerde kliënte per e-pos van die kansellasie verwittig sal word, dat 100% van enige betaalde registrasiefooi terugbetaal sal word, en in kennis gestel sal word van ’n terugbetalingsproses indien inskrywingsgelde gehef is.

Die SOS aanvaar egter geen aanspreeklikheid vir enige addisionele kostes wat deelnemers aangegaan het nie, soos reis- of verblyfkostes.

Die SOS sal poog om alle inskrywingsgelde binne 'n tydperk van 30 dae na kansellasie terug te betaal.

14.9 Wysigings aan die opleidingsgeleentheid

Die SOS behou die reg voor om enige opleidingsgeleentheid sonder vooraf kennisgewing te wysig. Veranderinge aan die geleentheid mag insluit, maar is nie beperk nie, tot veranderinge aan die tydskedule, vervanging of verandering van sprekers, of verandering aan die inhoud van die geleentheid. Veranderinge mag ook aangebring word aan die formaat, naamlik ’n fisiese na virtuele geleentheid (of vice versa), die lengte van die opleidingsgeleentheid en die toevoeging of verwydering van sekere sessies. Die SOS plaas ’n hoë premie op hoë gehalte opleiding en enige verandering sal daarvolgens gedoen word. Die SOS behou die reg voor om, na gelang van omstandighede, die nodige buigbaarheid te hê om hoë gehalte opleiding te kan verseker.

Afhangende van die aard en omvang van die veranderings, sal die SOS geregistreerde kliënte van enige veranderings in kennis stel. Die SOS onderneem om enige verandering op die SOS se webblad (skole.co.za) aan te bring, en dit is uiteindelik die verantwoordelikheid van die kliënt om op hoogte te bly van sodanige veranderings.

Indien 'n kliënt nie met die veranderinge saamstem nie, moet die SOS tot en met 5 werksdae voor die opleidingsgeleentheid van sodanige dispuut deur die kliënt per e-pos by [email protected] in kennis gestel word, in welke geval dit die prerogatief van die SOS bly om enige remedie te oorweeg.

14.10 Aanspreeklikheid

Die SOS sal binne die wetlike raamwerk en algemene billikheid nie aanspreeklik aanvaar vir enige direkte, indirekte, toevallige of gevolglike skade, verlies of aanspraak wat kliënte mag ly as gevolg van deelname aan die geleentheid nie. Dit sluit in, maar is nie beperk tot die verlies van besigheids- of verdienstegeleenthede, verlies van data, of enige ander finansiële verliese nie.

Kliënte wat hierdie Bepalings en Voorwaardes aanvaar, stem in om die SOS, en enige betrokke personeellede, sprekers, of vrywilligers, skadeloos te stel teen enige aanspraak, eise, skade of verlies wat voortspruit uit die deelname aan die geleentheid.

Sodanige kliënte stem ook in om volle verantwoordelikheid te aanvaar vir enige beserings of skade wat hulle mag opdoen gedurende die geleentheid, insluitende, maar nie beperk tot, fisiese of sielkundige besering, siekte, verlies of skade aan persoonlike eiendom, of enige ander verliese wat hulle mag ervaar.

14.11 Professionele erkenning

Afhangende van die geleentheid, mag daar na die afloop daarvan sertifikate vir bywoning uitgereik word. Sodanige sertifikate mag na afloop van die geleentheid aan die kliënte wat die opleidingsgeleentheid bygewoon het, beskikbaar gestel word. Die SOS behou die reg voor om die uitreik van sodanige sertifikate aan onverdienstelike gevalle, te weerhou.

[AB1]Die hele gedeelte onder hierdie hofie is onderwerp aan weergawe 6 van die die SOS se B&V's

15. Algemeen 

Die SOS mag die bepalings en voorwaardes van die SOS te enige tyd wysig. Deur die webblad te besigtig, verbind die gebruiker hom-/haarself tot die jongste weergawe van die bepalings en voorwaardes. 

Die gebruiker besef dat dit sy/haar plig is om vertroud te wees met die jongste weergawe van die SOS se bepalings en voorwaardes. 

Geen ander bepaling of voorwaarde vir die gebruik van die SOS-kuberruimtes behalwe die jongste weergawe op die skole.co.za sal as bindend beskou word nie en die gebruiker verbind hom/haarself onherroeplik hiertoe.

Indien 'n dispuut oor die inhoud van die jongste gebruiksvoorwaardes sou ontstaan, sal die besluit van die SOS in die verband finaal wees. 

Gesels met ons