Die ABC van SACE

Suid-Afrikaanse Raad van Onderwysers (SACE) is die professionele raad vir onderwysers wat ten doel het om die onderwysberoep te bevorder. Volgens die onderwyswet moet elke onderwyser eenmalig by die raad registreer voordat hulle mag klasgee.

Só werk die registrasieproses:

 1. Vul die registrasievorm in. Die vorm kan hier afgelaai word.:
 2. Handig die ingevulde vorm saam met gesertifiseerde afskrifte van jou identiteitsdokument en kwalifikasie en ‘n posorder van R200 by ‘n plaaslike SACE-kantoor in of pos na:

SACE
Private Bag X127
Centurion
0046

‘n Elektroniese betaling kan ook op SACE-webwerf gemaak word by: https://www.sace.org.za/payments-page

‘n Jaarlikse fooi van R180 is betaalbaar vir onderwysers wat nie deur persal betaling ontvang nie. Onderwysers wat betaling deur persal ontvang, se paaiement word maandeliks outomaties van hul salaris afgetrek.

Minimum vereistes vir registrasie:

 • Die minimum vereiste vir volle registrasiestatus is ‘n diploma in onderwys op NKR-vlak 6 (’n Drie-jaar-naskoolse kwalifikasie).
 • Voorlopige registrasie word egter aan verskillende sektore toegeken onder verskillende omstandighede soos hieronder uiteengesit:
 • VKO-opvoeders in besit van NQF vlak 5-sertifikaat met 120 punte word voorlopige vir drie jaar geregistreer. Die registrasie kan hernu word.
 • Terapeute met ‘n geldige HPCSA-registrasie word geakkommodeer soos per werkgewer se aanbeveling by ‘n skool of instelling.
 • AET-opvoeders in besit van NKR-vlak 5-sertifikaat met 120 punte kan aansoek doen om ‘n drie-jaar hernieubare registrasie, indien hulle ‘n bewys van registrasie vir ‘n diploma bied.
 • Waldorf en Montessori se opvoeders kwalifiseer vir ‘n drie jaar hernubare registrasiestatus.
 • Geskoolde persone met ’n N3 plus handelstoets word geakkommodeer soos deur die werkgewer aanbeveel.
 • Studente-opvoeders word vir vier jaar geakkommodeer totdat hulle gegradueer het.
 • Eerstejaarstudente wat net vir BEd geregistreer het, moet ‘n aanbevelingsbrief vanaf die werkgewer verskaf.

Polisieklaring :

Vanaf 1 Januarie 2019 moet alle onderwysers wat by SACE wil registreer (nuwe registrasies of her-registrasies) ‘n polisieklaring saam met hulle aansoek indien. Die klaringsertifikaat is verpligtend vir alle nuwe registrasies.

Die polisieklaring moet nie ouer as ses maande wees nie en moet as deel van die aansoek om registrasie by SACE ingedien word. Indien u slegs ‘n verlore sertifikaat wil vervang en steeds by SACE geregistreer is, sal dit nie nodig wees nie.

Wat is ‘n Polisieklaringsertifikaat?

Dit is ‘n amptelike dokument waarin aangedui word of daar enige kriminele oortredings teen ’n persoon aangeteken is. Die uitreik van ‘n polisieklaringsertifikaat is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die SAPD se Strafrekord- en Misdaadtoneelbestuur (CR & CSM).

Hoe doen ek aansoek hiervoor?

Besoek jou naaste polisiestasie en vra om aansoek te doen vir ‘n polisieklaring. Die volgende inligting is nodig om die vorm te voltooi:

 • Volle name en van
 • Geboortedatum
 • Plek van geboorte
 • Identiteitsnommer
 • Kontaknommer (selfoon)

Daar sal ‘n volledige stel vingerafdrukke geneem word en die koste van die polisieklaring beloop R160. Jy moet vooraf die fooi betaal en die bewys van betaling saamneem na die polisiekantoor.

 • Die bankbesonderhede is:
 • Suid-Afrikaanse Polisiediens
 • Bank: ABSA
 • Rekeningnommer: 4054522787;
 • Takkode: 632005

Dit vat ongeveer 15 dae om die polisieklaring te kry. Dit is jou verantwoordelikheid om dit weer by jou naaste polisiestasie te gaan afhaal.

Onthou om die volgende saam met jou na die polisiestasie te neem:

 • ‘n afskrif van jou ID-dokument of paspoort en bewys van betaling van die R160
 • jou oorspronklike ID-dokument om jou identiteit te bevestig.

 


Tags


Lees meer...