GSE: Agtergrond


Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) stel jaarliks ‘n gestandaardiseerde eksamen (GSE) vir skole beskikbaar.

Agtergrond oor die GSE

Die GSE is ‘n summatiewe ‘einde van die jaar’-eksamen. Die GSE is gestandaardiseerd in die sin dat dit voldoen aan al die kurrikulum (KABV)-standaarde in terme van die gewigte van fokusareas, kognitiewe vlakke, totale punte, tydsduur, ens. Die KABV asook die Hersiene Jaarlikse Onderwysplan (JOP) 2021-2023 word as brondokumente gebruik. Die GSE word reeds sedert 2017 deur die SOS saamgestel en met groot vrug deur skole gebruik.

Die SOS stel ook elke jaar ‘n breedvoerige Gestandaardiseerde Eksamenverslag bekend. Die volgende word o.a. gerapporteer: Vakuitslae per graad, per fokusarea en per kognitiewe vlak. Tendense, prestasies en uitdagings word ook aangedui. Deelnemende skole kan egter gerus wees dat hul eie uitslae vertroulik is en slegs aan hulself beskikbaar is, wat beteken dat skole hul eie uitslae met die gemiddelde prestasie van die deelnemers kan vergelyk sonder om ‘n ander skool se werklike uitslae te sien. Kliek hier vir vorige GSE-verslae.

Hoe word die GSE gebruik?

Die GSE kan op verskeie maniere gebruik word. Die mees gewilde gebruik deur skole is om dit as hul eindeksamen te gebruik. Dit maak die onderwysers se hande ligter deurdat hulle nie tyd hoef te spandeer om vraestelle op te stel nie. ‘n Ander gebruik deur skole is om beide die GSE en die skool se eie eksamens, parallel met mekaar, te skryf en dan ‘n vergelyking tussen die prestasies van die leerders in die twee eksamens te maak. Skole gebruik ook die GSE as voorbereiding tot hul eie eksamens.

Alle skole kan egter op grond van hul uitslae positiewe prestasies vier, maar ook doeltreffend beplan om moontlike tekortkominge in die onderrig van die kurrikulum aan te pak.

Koste

 • R500 administrasiefooi per skool
 • R1600 per skool, per vak – alle grade ingesluit*

*Skole wat betrokke is by SOS-verenigings en Die Wolkskool kry tot en met 93%-afslag.


Studieriglyne

Afrikaans Huistaal: Riglyne vir GSE-vraestelle 2022

GRAAD 4

GRAAD 5

GRAAD 6

GRAAD 7

GRAAD 8

GRAAD 9

GRAAD 10

GRAAD 11

AFDELING A

Leesbegrip

15

15

20

20

20

20

20

20

Visuele teks

10

10

10

10

10

10

10

10

B

Opsomming

5

5

5

10

10

10

10

10

C

Taalstrukture & konvensies

10

10

15

20

20

30

30

30

TOTAAL:

40

40

50

60

60

70

70

70

TYD:

1,5 uur

1,5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Afrikaans Huistaal: Afbakenings

Graad 4

Graad 5

Afdeling A:

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B:

 • Opsomming

Afdeling C:

 • Taalstrukture- en konvensies:
 • Leestekens
 • Woordsoorte
 • Direkte- en indirekte rede
 • Sinonieme en antonieme
 • Trappe van vergelyking
 • Sinsdele
 • Ontkennende vorm
 • Intensiewe vorm
 • Samestelling
 • Voegwoorde
 • Alfabetiese volgorde

Afdeling A:

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B:

 • Opsomming

Afdeling C:

 • Taalstrukture- en konvensies:
 • Trappe van vergelyking
 • Manlike en vroulike vorm
 • Voorsetsels
 • Lettergreepverdeling
 • Sinsoorte (stelsin, vraagsin, bevelsin en uitroepsin)
 • Versamelnaam eien
 • Woordsoorte


Graad 6

Graad 7

Afdeling A:

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B:

 • Opsomming

Afdeling C:

 • Taalstrukture- en konvensies:
 • Alfabetiese volgorde
 • Akronieme en afkortings
 • Leestekens
 • Skryftekens
 • Meervoud en verkleining
 • Lettergrepe
 • Woordsoorte
 • Sinsoorte (stelsin, vraagsin, bevelsin en uitroepsin)
 • Homonieme en homofone
 • Morfologie (woordbou)
 • Ontkennende vorm
 • Direkte- en indirekte rede

Afdeling A:

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B:

 • Opsomming

Afdeling C:

 • Taalstrukture- en konvensies:
 • Uitskryf van getalle
 • Lettergrepe
 • Morfologie
 • Skryftekens
 • Homonieme
 • Verkleining
 • Spelling
 • Lande se inwoners
 • Ontkenning
 • Koppelteken
 • Sinsdele
 • Leestekens
 • Woordsoorte
 • Afgeleide werkwoord


Graad 8

Graad 9

Afdeling A

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B

 • Opsomming

Afdeling C

Taalstrukture- en konvensies:

 • Ontkenning
 • Koppeltekengebruik
 • Afgeleide persoonsname
 • Direkte/indirekte rede
 • Kern/bepaler in samestelling
 • Leenwoorde
 • Sinonieme
 • Bedrywende vorm
 • Bysinne
 • Betekenisfunksie van morfeme
 • Ontronding

Afdeling A

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B

 • Opsomming

Afdeling C

Taalstrukture- en konvensies:

 • Oorredingstegnieke in advertensies
 • Intensiewe vorm
 • Spreekwoord – koei
 • Leestekengebruik
 • Sinonieme
 • Klankleer
 • Betekenisfunksie van morfeme
 • Tipe sinne
 • Lydende vorm

Graad 10

Graad 11

Afdeling A

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B

 • Opsomming

Afdeling C

Taalstrukture- en konvensies:

 • Klankleer
 • Verkleiningsvorm
 • Oorredingstegnieke in advertensie
 • Kritiese taalbewustheid
 • Bedrywende vorm
 • Onvoltooide deelwoorde
 • Intensiewe vorm
 • Sinonieme
 • Homonieme
 • Ontkenning
 • Bysinne

Afdeling A

 • Leesbegrip
 • Visuele teks

Afdeling B

 • Opsomming

Afdeling C

Taalstrukture- en konvensies:

 • Kritiese taalbewustheid
 • Klankverskynsels
 • Leestekengebruik
 • Stereotipering
 • Sinonieme
 • Leenwoorde
 • Tipes sinne
 • Bysinne
 • Lydende vorm
 • Morfologie

Studieriglyne

Gestandaardiseerde Wiskunde Eksamens 2022

Graad 4 tot 6

 • Kognitiewe vlakke grade 4 - 6:
 • Kognitiewe vlak

  %

  Moeilikheidsgraad

  %

  Kennis

  25%

  Maklik

  25%

  Roetine prosedures

  45%

  Gemiddeld

  60%

  Komplekse prosedures

  20%

  Moeilik

  15%

  Probleemoplossing

  10%

 • Progressie tussen vraestelle:
 • Graad:

  Gestandaardiseerde Eksamen 2022

  Puntetotaal

  Tydsduur

  Wiskunde

  Gr 4

  Vr 1: 25

  Vr 2: 25

  50 min

  50 min

  Gr 5

  Vr 1: 30

  Vr 2: 30

  55 min

  55 min

  Gr 6

  Vr 1: 40

  Vr 2: 40

  60 min

  60 min

 • Intermediêre fase-uitleg:
 • VRAESTEL 1

  Graad

  Gr. 4

  Gr. 5

  Gr. 6

  Punte verspreiding per onderwerp

  25

  30

  40

  Getalle, bewerkings en verwantskappe

  Heelgetalle

  Heelgetalle

  Heelgetalle

  Gewone breuke

  Gewone breuke

  Gewone breuke

  Desimale breuke

  Persentasies

  TOTALE PUNT

  25

  30

  40

  VRAESTEL 2

  Graad

  Gr. 4

  Gr. 5

  Gr. 6

  Patrone, funksies en algebra

  Getalsinne

  Getalsinne

  Getalsinne

  Numeriese patrone

  Numeriese patrone

  Numeriese patrone

  Meetkundige patrone

  Meetkundige patrone

  Meetkundige patrone

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±7

  ±8

  ±7

  Ruimte en vorm

  Eienskappe van 2D-vorms

  Eienskappe van 2D-vorms

  Eienskappe van 2D-vorms

  Eienskappe van 3D-voorwerpe

  Eienskappe van 3D-voorwerpe

  Simmetrie

  Simmetrie

  Transformasies

  Transformasies

  Transformasies

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±8

  ±10

  ±12

  Meting

  Omtrek, oppervlakte

  Omtrek, oppervlakte en volume

  Omtrek, oppervlakte en volume

  Lengte

  Lengte

  Lengte

  Tyd

  Tyd

  Tyd

  Kapasiteit en volume

  Kapasiteit en volume

  Kapasiteit en volume

  Massa

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±10

  ±12

  ±12

  Datahantering

  Datahantering

  Punte verspreiding per onderwerp

  9

  TOTALE PUNT

  25

  30

  40

  Gestandaardiseerde Wiskunde Eksamens 2022

  Graad 7 tot 9

 • Kognitiewe vlakke grade 7 - 9:
 • Kognitiewe vlak

  %

  Moeilikheidsgraad

  %

  Kennis

  25%

  Maklik

  25%

  Roetine prosedures

  45%

  Gemiddeld

  60%

  Komplekse prosedures

  20%

  Moeilik

  15%

  Probleemoplossing

  10%

  • Progressie tussen vraestelle:

  Graad:

  Gestandaardiseerde Eksamen 2022

  Puntetotaal

  Tydsduur

  Gr 7

  Vr 1: 50

  Vr 2: 50

  70 min

  70 min

  Gr 8

  Vr 1: 60

  Vr 2: 60

  80 min

  80 min

  Gr 9

  Vr 1: 75

  Vr 2: 75

  90 min

  90 min

  • Senior fase-uitleg:

  VRAESTEL 1

  Graad

  Gr. 7

  Gr. 8

  Gr. 9

  Getalle, bewerkings en verwantskappe

  Heelgetalle

  Heelgetalle

  Heelgetalle

  Heelgetalle

  (Intergers)

  Heelgetalle

  (Intergers)

  Heelgetalle

  (Intergers)

  Gewone breuke

  Gewone breuke

  Gewone breuke

  Desimale breuke

  Desimale breuke

  Desimale breuke

  Eksponente

  Eksponente

  Eksponente

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±28

  ±27

  ±23

  Patrone, funksies en algebra

  Numeriese en meetkundige patrone

  Numeriese en meetkundige patrone

  Numeriese en meetkundige patrone

  Funksies en verwantsakppe

  Funksies en verwantsakppe

  Funksies en verwantsakppe

  Algebraïse uitdrukkings

  Algebraïse uitdrukkings

  Algebraïse uitdrukkings

  Algebraïse vergelykings

  Algebraïse vergelykings

  Algebraïse vergelykings

  Grafieke

  Grafieke

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±22

  ±33

  ±52

  TOTALE PUNT

  50

  60

  75

  VRAESTEL 2

  Graad

  Gr. 7

  Gr. 8

  Gr. 9

  Ruimte en vorm

  Meetkunde van reguit lyne

  Meetkunde van reguit lyne

  Meetkunde van reguit lyne

  Meetkunde van 2D-vorms

  Meetkunde van 2D-vorms

  Meetkunde van 2D-vorms

  Transformasies meetkunde

  Transformasies meetkunde

  Transformasies meetkunde

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±27

  ±38

  ±50

  Meting

  Area en omtrek van 2D-vorms

  Area en omtrek van 2D-vorms

  Area en omtrek van 2D-vorms

  Oppervlakte en volume van 3D-voorwerpe

  Stelling van Pythagoras

  Stelling van Pythagoras

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±12

  ±17

  ±19

  Datahantering

  Datahantering

  Punte verspreiding per onderwerp

  ±11

  TOTALE PUNT

  50

  60

  75

  Gestandaardiseerde Wiskunde Eksamens 2022

  Graad 10 en 11

  • Kognitiewe vlakke grade 10 en 11:

  Kognitiewe vlak

  %

  Moeilikheidsgraad

  %

  Kennis

  20%

  Maklik

  25%

  Roetine prosedures

  35%

  Gemiddeld

  60%

  Komplekse prosedures

  30%

  Moeilik

  15%

  Probleemoplossing

  15%

  • Progressie tussen vraestelle:

  Graad:

  Gestandaardiseerde Eksamen 2022

  Puntetotaal

  Tydsduur

  Gr 10

  Vr 1: 100

  Vr 2: 100

  120 min

  120 min

  Gr 11

  Vr 1: 150

  Vr 2: 150

  180 min

  180 min

  • VOO fase-uitleg:

  Gr 10

  Gr 11

  VRAESTEL 1:

  TOTALE PUNT

  100

  VRAESTEL 1:

  TOTALE PUNT

  150

  Algebra

  ±35 punte

  Algebraïese uitdrukkings, vergelykings en ongelykhede

  ±45 punte

  Getalpatrone, Rye, Reekse

  ±10 punte

  Getalpatrone

  ±25 punte

  Waarskynlikheid

  ±10 punte

  Funksies en grafieke

  ±45 punte

  Funksies en grafieke

  ±30 punte

  Finansies. Groei en verval

  ±15 punte

  Finansies. Groei en verval

  ±15 punte

  Waarskynlikheid

  ±20 punte

  Gr 10

  Gr 11

  VRAESTEL 2:

  TOTALE PUNT

  100

  150

  Analitiese Meetkunde

  ±15 punte

  ±30 punte

  Trigonometrie

  ±40 punte

  ±50 punte

  Euklidiese Meetkunde

  ±30 punte

  ±50 punte

  Statistiek

  ±15 punte

  ±20 punte

  Studieriglyne

  Gestandaardiseerde Wiskundige Geletterdheid Eksamens 2022

  Graad 10

 • Progressie tussen vraestelle:
 • Graad:

  Gestandaardiseerde Eksamen 2022

  Puntetotaal

  Tydsduur

  Gr 10

  Vr 1: 75

  Vr 2: 75

  90 min

  90 min


  The four levels of the Mathematical Literacy assessment taxonomy 

  Paper 1

  Paper 2

  Level 1: Knowing

  30% ± 5%

  30% ± 5%

  Level 2: Applying routine procedures in familiar contexts

  30% ± 5%

  30% ± 5%

  Level 3: Applying multi-step procedures in a variety of contexts

  20% ± 5%

  20% ± 5%

  Level 4: Reasoning and reflecting

  20% ± 5%

  20% ± 5%

  • VOO-Fase vir Wiskundige Geletterdheid Uitleg:

  Gr. 10

  VRAESTEL 1

  VRAESTEL 2

  TOTALE PUNT

  75

  TOTALE PUNT

  75

  Finansies

  ±45 punte

  Kaarte, planne en ander voorstellings van die fisiese wêreld

  ±30 punte

  Datahantering

  ±26 punte

  Meting

  ±41 punte

  Waarskynlikheid

  ±4 punte

  Waarskynlikheid

  ±4 punte

  Gestandaardiseerde Wiskundige Geletterdheid Eksamens 2022

  Graad 11

  • Kognitiewe vlakke grade 10 – 11:

  Kognitiewe vlak

  %

  Moeilikheidsgraad

  %

  Kennis

  20%

  Maklik

  25%

  Roetine prosedures

  35%

  Gemiddeld

  60%

  Komplekse prosedures

  30%

  Moeilik

  15%

  Probleemoplossing

  15%

  • Progressie tussen vraestelle:

  Graad:

  Gestandaardiseerde Eksamen 2022

  Puntetotaal

  Tydsduur

  Gr 11

  Vr 1: 100

  Vr 2: 100

  120 min

  120 min


  The four levels of the Mathematical Literacy assessment taxonomy 

  Paper 1

  Paper 2

  Level 1: Knowing

  30% ± 5%

  30% ± 5%

  Level 2: Applying routine procedures in familiar contexts

  30% ± 5%

  30% ± 5%

  Level 3: Applying multi-step procedures in a variety of contexts

  20% ± 5%

  20% ± 5%

  Level 4: Reasoning and reflecting

  20% ± 5%

  20% ± 5%

  • VOO fase-uitleg:

  Gr. 11

  VRAESTEL 1

  VRAESTEL 2

  TOTALE PUNT

  100

  TOTALE PUNT

  100

  Finansies

  ±60 punte

  Kaarte, planne en ander voorstellings van die fisiese wêreld

  ±40 punte

  Datahantering

  ±35 punte

  Meting

  ±55 punte

  Waarskynlikheid

  ±5 punte

  Waarskynlikheid

  ±5 punte

  Datums

  Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid

  Graad 4 en 6

  • Vraestel 1 – 17 November 2022
  • Vraestel 2 – 21 November 2022

  Graad 5 en 7

  • Vraestel 1 – 14 November 2022
  • Vraestel 2 – 24 November 2022

  Graad 8 en 10

  • Vraestel 1 – 11 November 2022
  • Vraestel 2 – 14 November 2022

  Graad 9 en 11

  • Vraestel 1 – 4 November 2022
  • Vraestel 2 – 7 November 2022

  Afrikaans

  Graad 4 en 6

  • 23 November 2022

  Graad 5 en 7

  • 16 November 2022

  Graad 8 en 10

  • 16 November 2022

  Graad 9 en 11

  • 9 November 2022

  Registrasies open 20 Julie 2022

  Vir meer inligting, stuur gerus 'n e-pos aan: [email protected]

  Voorbeeldvraestelle: