Hoe word ’n Emosioneel-intelligente leerder in die taalklas gevorm?

Deur Marié Gräbe, van GeRAT.

IK + EI = SUKSES

ik

Taalonderrig behoort ingespan te word om eie gevoelens én die van ander te herken, jouself te motiveer en om emosies dán goed in jouself en binne verhoudings positief te hanteer.

 • Volgens navorsing is huidige generasies al minder emosionele vaardig weens veranderinge: in familiestrukture, minder ouerbetrokkenheid by kinders se onderrig en die onemosionele rol van tegnologie.
 • Kommunikatiewe taalonderrig (ook deur met pare- en groepwerk as norm) in die taalklaskamer bied die geleentheid om emosionele geletterdheid (om emosies te kan uitdruk) en noodsaaklike groepsdinamika tussen leerders (via die kurrikulum) te stimuleer.
 • Die onderwyser moet taalareas en -aktiwiteite kies om kommunikasie te bevorder en veral waardeur leerders hul emosies moet uitdruk. EI moet deur die uitruiling van idees en gevoelens, binne groepe of pare, ontwikkel word.
 • Hou die volgende in gedagte:
  • Deur verskillende taalaktiwiteite (ysbrekers, rolspel, dinkskrums) moet emosionele belewinge oor leerders se feitekennis en hulle menings daaroor uitgeruil kan word.
  • Deur die modellering van leerders met ‘n hoë EI kan ander se EI binne groepe ontwikkel: gebruik goeddeurdagte lees-, skryf- en besprekingsaktiwiteite hiervoor.
  • Alle taalonderwerpe, -aktiwiteite en teksinhoude behoort kurrikuluminhoud te ontsluit; tweedens leerders se belangstellings, gewoontes en voorkeure vir besprekings te stimuleer; en derdens dinamiese groepverhoudinge (en EI) te versterk.
 • Die moeilikste taak van taalonderwysers is om vir leerders die taal van emosies aan te leer, en om hulle te oorreed om hul gevoelens te kan weergee.
 • Onderrigmateriaal moet aangepas word om gevoelens teenoor ander uit te spreek sodat dit in die groepe bespreek kan word, bv. deur empatie (ek verstaan, ek aanvaar), deur gevoelens (ek is kwaad, ek is ongeduldig, ek is hartseer oor …).
 • Groeplede se terugvoering moet spesifiek, objektief en gefokus wees; leerders moet terugvoer aan die klasgroep gee oor hulle gevoelens tydens uitvoering van take; asook groeplede se afsonderlike bydraes tot die groep se EI-ontwikkeling.

Taalonderwysers het ‘n voortdurende stryd met ‘n tekort aan tyd en gepaste, kreatiewe hulpbronne.

GeRAT spaar jou tyd en skep gemoedsrus met hoë standaard, kreatiewe hulpbronne sodat jy op jou roeping kan fokus, nl. om die beste Afrikaans onderwysers ooit te wees.

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis